ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Asian Funeral Directors) ਏਸ਼ਿਆਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੀਸਟਰ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁਚੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਸਸਕਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੁਚੇ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਕਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਏਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਣ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

  • ਜੇ ਲੋਡ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ
  • ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰੂਮ
  • ਕਪਡ਼ੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕਪਡ਼ੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
  • ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ
  • ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
  • ਫੁੱਲ ਰਖਣੇ
  • ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਭੇਜਣਾ
  • ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

2 Holyhead Road
Handsworth
Birmingham
B21 0LT

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0121 551 2134
ਫ਼ੈਕਸ: 0121 551 2143

198 Ealing Road
Wembley
Middlesex
HA0 4QG

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 020 8900 9252
ਫ਼ੈਕਸ: 020 8900 2068

63 South Road
Southall
Middlesex
UB1 1SQ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 020 8574 3186
ਫ਼ੈਕਸ: 020 8571 5984

209 Uppingham Road 
Leicester 
LE5 4BQ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0116 266 6100 
ਫ਼ੈਕਸ: 0116 274 3414

Top of page